Política de privacitat i protecció de dades

Declaració responsable COVID 19

Seguint les instruccions del Departament d'Educació pel que fa al contacte entre persones mentre duri las mesures excepcionals per la pandèmia, l’escola fa omplir una declaració responsable pensada per minimitzar el risc de contagi a tota la comunitat de l’Escola: professorat, personal administratiu i alumnes. En el cas d’alumnes menors ha de ser signada pel pare, la mare o el tutor legal.

La declaració inclou l’obligació de comunicar de qualsevol canvi respecte la informació donada i l’advertiment de que si es pertany a un grup de risc i que només es pot anar a l’Escola sempre i quan aquesta condició de risc estigui controlada i ho permeti.

L’objectiu de la declaració és responsabilitzar a cada persona de la importància d’estar alerta i informar de qualsevol possible situació de contagi o de risc per altres malalties.

L’Escola no en farà cap ús excepte per poder demostrar, davant de l’autoritat pertinent, la declaració responsable d’una persona si la seva conducta posa en risc la integritat d’altres i poder demostrar que tothom ha hagut de informar de la seva situació segon la normativa de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta declaració es signarà en paper que es guardarà fins el 31 d’agost, per tal que cobreixi tant les avaluacions com els cursos d’estiu. En aquesta data es destruiran totes les declaracions. No es guardaran còpies digitals de les declaracions signades.

Les còpies signades estaran guardades degudament en un armari sota clau a mans de la direcció i gerència del Centre.

De cara al setembre prendrem les mesures que en aquell moment recomani el Departament d’Educació.

 

Política de privacitat i protecció de dades

En compliment del principi de transparència i deure d'informació establert per la normativa comunitària i nacional en matèria de protecció de dades, NANCY TUÑÓN ESCOLA D’ACTORS  procedeix a informar als USUARIS d'aquest lloc web, sobre les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades, així com dels drets que l'assisteixen a cada interessat.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: NANCY TUÑÓN ESCOLA D’ACTORS
CIF: B-66652728
Adreça postal: Carrer de Mozart nº19-21. 08012 Barcelona.
Telèfon: 932 370 830
Correu electrònic: secretaria@nancy-tunon.com  


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A NANCY TUÑÓN ESCOLA D’ACTORS  tractem les dades personals dels interessats per les següents finalitats:
- Prestació de la docència i gestió de la relació amb els alumnes, els seus pares, tutors o representants legals, si és el cas
- Gestionar els currículums dels alumnes, ex-alumnes e interessats de la nostra guia d´actors.
- Respondre les consultes que realitzen els usuaris a través dels formularis de contacte la nostra pàgina web com de les nostres xarxes socials.
- Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions


Per quant de temps conservem les seves dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Si és el cas, es conservaran les dades personals mentre no se sol·liciti la seva supressió.


Quina categoria de dades recaptem?

Prenent a consideració les finalitats esmentades en els aportats anteriors, són objecte de tractament pel Centre les següents categories de dades:
- Dades de caràcter identificatiu: nom y cognom, adreça (postal i electrònica), document d’identitat i imatge.
- Altres dades personals: data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i característiques físiques.
- Dades acadèmiques: formació i titulacions.
- Dades de salut, si és el cas.
- Dades professionals: experiència professional, pertinença a col·legis i de cadenes de professionals.
- Dades bancàries.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals estarà relacionada amb la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. En aquest sentit, el tractament de les seves dades personals estarà legitimat per alguna de les següents condicions:
- L'execució del contracte de prestació de docència.
- El compliment d'una obligació legal.
- El compliment d'una missió realitzada en interès públic.
- El consentiment atorgat mitjançant una clara acció afirmativa per part de l'interessat.


A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades podran ser comunicades a aquells col·laboradors que ens ajuden a complir amb la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Entre els nostres col·laboradors es troben: L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), Blanquerna (Universitat Ramon Llull), així como directors i / o representants del nostre sector, entre d'altres.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en NANCY TUÑÓN ESCOLA D’ACTORS estem tractant dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En aquests casos, NANCY TUÑÓN ESCOLA D’ACTORS ho comunicarà a cada un dels destinataris als quals s'hagin comunicat les seves dades personals.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. NANCY TUÑÓN ESCOLA D’ACTORS deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o l'exercici de defensa de possibles reclamacions.

Els interessats tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagin facilitat a NANCY TUÑÓN ESCOLA D’ACTORS, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

Per a l'exercici dels drets esmentats en els apartats anteriors, els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social de NANCY TUÑÓN ESCOLA D’ACTORS o les adreces de correu electrònic secretaria@nancy-tunon.com, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar.

També l'informem seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.


Quines mesures de seguretat tenim implantades?

NANCY TUÑÓN ESCOLA D’ACTORS l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, NANCY TUÑÓN ESCOLA D’ACTORS ha establert mesures per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.